!!! Mediawiki has been upgraded !!!
Slack integration has been disabled for now due to an incompatibility.
If you want to testdrive the new skin (Tweeki), make sure your language settings are set to 'en - English' in your preferences!

Checklist Algemene Vergadering

From Brixel - Hackerspace Hasselt
Jump to: navigation, search


Een algemene vergadering kan worden samengeroepen wanneer:

 • De wet het vraagt (minimum 1 jaarlijkse bijeenkomst)
 • De statuten het vragen
 • Minstens 1/5e van de leden er om vraagt


Oproepen van leden voor een algemene vergadering:

 • Alle leden worden ten minste 8 dagen voor de algemene vergadering opgeroepen
 • In geval dat de AV wordt samengeroepen omdat 1/5e van de leden er om vraagt, zal de AV worden samengeroepen binnen de 21 dagen na het verzoek tot samenkomst. De AV zal dan uiterlijk gehouden worden op de 40ste dag na dit verzoek.
 • De agenda wordt bij de oproeping gevoegd (Elk voorstel ondertekend door 1/20ste van de leden moet op de agenda gebracht worden)
 • Statuten wijzigingen moet uitdrukkelijk op de agenda staan wanneer deze voorkomt op de volgende AV


Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

 • Wijzigingen in de statuten
 • Benoeming en afzetting van bestuurders
 • Benoeming en afzetting van commisarissen en het bepalen van hun bezoldiging
 • Kwijting aan bestuurders en commissarissen
 • Goedkeuring van de begroting
 • Ontbinden van de vereniging
 • Uitsluiting van een lid
 • Omzetting van de vereniging naar een vennootschap met sociaal oogmerk
 • Alle gevallen waarin de statuten dat vereisen


Stemmingen en volmacht:

 • Op de AV heeft ieder lid een gelijk stemrecht
 • Leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, indien de statuten het toelaten, door een ander persoon die geen lid is.
 • Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige/vertegenwoordigde leden. Behalve in gevallen waar de statuten het anders bepalen.

Statutenwijziging:

 • Voor een statutenwijziging moet minstens 2/3e van de leden op de vergadering aanwezig/vertegenwoordigd zijn. EN iedere wijziging hieraan moet door 2/3e van de AANWEZIGE/vertegenwoordigde leden worden goedgekeurd.
 • Wanneer de wijzigingen aan de statuten betrekking hebben tot het wijzigen van een doel of de doeleinden van de vereniging, dan kan zij alleen geldig zijn wanneer een meerderheid van 4/5e van de aanwezige/vertegenwoordigde leden daarmee akkoord gaat
 • In geval op de eerste vergadering geen 2/3e van de leden aanwezig is, kan een 2e vergadering worden bijeengeroepen. De 2e vergadering mag niet plaatsvinden binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering. Wel kan deze 2e vergadering besluiten nemen zonder dat 2/3e van de leden aanwezig/vertegenwoordigd zijn.

Benoemingen of ambtsbeëindiging van bestuurders:

De akten van de benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders, personen in het dagelijksbestuur, commissarissen en personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen vermelden:

 • hun naam
 • hun voornamen
 • hun woonplaats
 • hun geboortedatum
 • hun geboorteplaats

of in geval van rechtspersoon:

 • hun naam
 • hun rechtsvorm
 • hun ondernemingsnummer
 • hun zetel

Akten voor benoeming van bestuurders en personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen vermelden ook:

 • de bevoegdheden van dit ambt
 • wijze van uitoefenen (alleen, gezamelijk, als college)

Ontslag en Uitsluiting van een lid:

 • Een lid is vrij om uit te treden en doet dit oor zijn ontslag in te dienen bij de RvB.
 • Een lid die zijn bijdrage niet betaald kan worden geacht om ontslag te nemen
 • De uitsluiting van een lid kan enkel door de AV worden uitgesproken met een meerderheid van 2/3e van de stemmen van de aanwezige/vertegenwoordigde leden.
 • Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten kan geen aanspraak maken op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen

Ontbinding van de vereniging door de algemene vergadering

 • De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken onder dezelfde voorwaarden als die welke betrekking hebben op de wijziging van het doel of de doeleinden v/d vereniging, dus zoals bepaald in artikel 8