!!! Mediawiki has been upgraded !!!
Slack integration has been disabled for now due to an incompatibility.
If you want to testdrive the new skin (Tweeki), make sure your language settings are set to 'en - English' in your preferences!

Checklist Raad van Bestuur

From Brixel - Hackerspace Hasselt
Jump to: navigation, search


De Raad van Bestuur:

 • Bestaat uit ten minste 3 leden, tenzij de vereniging slechts uit 3 leden bestaat, dan bestaat de RvB altijd uit 2 personen.

Het aantal leden in de RvB (bestuurders) ligt altijd lager dan het aantal personen in de vereniging.

 • bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die niet uitdrukkelijk in de wet staan worden toegekend aan de RvB

Op de zetel van de vereniging wordt oor de RvB:

 • Een register van de leden bijgehouden.
 • Deze vermeld van alle leden:
 * naam
 * voornamen
 * woonplaats
 * rechtsvorm (enkel bij rechtspersoon)
 * adres van zetel (enkel bij rechtspersoon)
 • Het register bevat ook alle beslissingen betreffende toetreding, uittreding en uitsluiting van leden

Plichten en rechten m.b.t. het register

 • Het register wordt aangevuld ten laatste 8 dagen nadat beslissingen in kennis worden gesteld.
 • Alle leden kunnen op de zetel v/d vereniging het register van de leden raadplegen alsook alle notulen en beslissingen van de AV, van de RvB en van de personen die een mandaat bekleden (los van het feit of deze personen bestuurders zijn of niet).
 • De leden hebben ook het recht om alle boekhoudkundige stukken van de vereniging in te kijken.
 • Andere inzage regels worden bepaald door De Koning (clarification?)
 • Voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing wanneer de vereniging een commissaris heeft benoemd.
 • Zie laatste alinea van art. 10 voor inzage recht v overheden, diensten en administraties

Andere plichten van de RvB & boekhouding:

 • Ieder jaar, ten laatste binnen 6 maanden na de afsluitdatum van het boekjaar, legt de RvB de Jaarrekening van het voorbije boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar voor aan de AV
 • Een vereenvoudigde boekhouding moet worden bijgehouden die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld op de rekeningen.
 • Een boekhouding zoals een onderneming (conform met wet v 17 juli 1975) bij wanneer minstens 2 v/d 3 volgende criteria van toepassing zijn:
 * Het equivalent, gemiddeld over het jaar, van 5 voltijdse werknemers.
 * In totaal meer dan 312.500 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten, exclusief BTW
 * Een balanstotaal van meer dan 1.249.500 EUR
 • Extra regels m.b.t. controle v/d jaarrekening door commissarissen wanneer de vzw een equivalent van meer dan 100 voltijdse werknemers heeft. (zie art 17 §5)
 • De regels uit voorgaand puntje gelden ook wanneer 2 v/d volgende 3 criteria voldaan zijn:
 * equivalent 50 voltijdse werknemers
 * meer dan 7.300.000 EUR aan andere dan uitzonderlijke ontvangsten exlusief BTW
 * balantotaal van 3.650.000 EUR


Nietigheidsverklaring & ontbinding van de vereniging

Een vereniging kan nietig verklaard worden wanneeer:

 • wanneer één van de doeleinden v/d vereniging strijdig is met de wet of de openbare orde

Een rechtbank kan, op verzoek van een lid, of een belanghebbende derde, de vereniging ontbinden wanneer:

 • Ze haar verbintenissen niet nakomt
 • Haar vermogen of de inkomsten voor een ander doel aanwendt dan die waarvoor ze is opgericht
 • In ernstige mate in strijd handelt met de statuten, of in strijd handelt meet de wet of de openbare orde
 • Gedurende 3 opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichtingen om een jaarrekening neer te leggen, tenzij de jaarrekeningen worden neergelegd vooraleer de debatten worden gesloten
 • Minder dan drie leden telt

De rechtbank kan ook de vernietiging van betwiste handeling uitspreken wanneer zij de eis tot ontbinding afwijst.

Artikel 19 en 19bis handelen over de gevolgen en rechten van de ontbinding wanneer deze uitgesproken wordt door een rechter.