!!! Mediawiki has been upgraded !!!
Slack integration has been disabled for now due to an incompatibility.
If you want to testdrive the new skin (Tweeki), make sure your language settings are set to 'en - English' in your preferences!

Checklist statuten

From Brixel - Hackerspace Hasselt
Jump to: navigation, search


Volgende oplijsting bevat alle verplichte gegevens die moeten voorkomen in onze statuten:

 • Naam, voornaamen en woonplaats van iedere stichter & naam, rechtsvorm en adres van zetel van iedere stichtende onderneming
 • Naam & adres van de zetel van de vereniging en gerechtelijk arrondissement
 • minimum aantal leden (>= 3)
 • Precieze omschrijving van doel en doeleinden waarvoor zij is opgericht
 • voorwaarden en formaliteiten van toetreden en uittreden van leden
 • Bevoegdheden v/d algemene vergadering, wijze van bijeenroepen ervan en manier waarop beslissingen gecommuniceerd worden naar 3den.
 • Manier van benoeming, ambsbeëindiging en afzetting van bestuurders. De omvang van hun bevoegdheden en manier van uitoefenen (alleen, tezamen, als college) alsook de duur van hun mandaat.
 • Maximum bijdrage van leden
 • Bestemming van vermogen in geval dat de vereniging ontbonden wordt.
 • e.v.t. duur v/d vereniging wanneer deze niet voor onbepaalde tijd bestaat. (niet van toepassing)

Andere zaken die we best in onze statuten schrijven:

 • Volgens Art. 2ter kunnen de statuten de voorwaarden bepalen onder welke derden, die band hebben met de vereniging, als toegetreden lid kunnen worden beschouwd.

(Rechten en plichten in de VZW wetgeving gaan enkel over "echte" leden en niet over toegetreden leden. Toegetreden leden hun rechten en plichten worden bepaald door de statuten.)

 • Zaken waarvan we willen dat ze enkel door de algemene vergadering goedgekeurd kunnen worden (wijzigingen in het huisreglement bijvoorbeeld)
 • Standaard kan een lid een volmacht voor de algemene vergadering geven aan een ander lid of een niet-lid. Indien we dit laatste niet willen, moet dit in de statuten staan.
 • Alle beslissingen die genomen worden moeten slechts met meerderheid worden goedgekeurd. Alles waarvoor andere quota gelden dan 1/2e meerderheid moeten gedefinieerd worden in de statuten
 • Wanneer een lid uittreedt of wordt uitgesloten, dan kan deze aanspraak maken op bezittingen van de vereniging of betaalde bijdragen, tenzij anders vermeldt in de statuten
 • Vermelding huishoudelijk reglement
 • Beperkingen in rechten v/d bestuurders op niet wettelijk bepaalde bevoegdheden moeten ook in de statuten voorkomen (zie artikel 13 paragraaf 3)

Statuten woren vastgesteld met authentieke of onderhandse akte. Bij onderhandse akte zijn 2 originelen voldoende. (afwijking op artikel 1325 v/h burgerlijk wetboek)