!!! Mediawiki has been upgraded !!!
Slack integration has been disabled for now due to an incompatibility.
If you want to testdrive the new skin (Tweeki), make sure your language settings are set to 'en - English' in your preferences!

Talk:Statutes/nl

From Brixel - Hackerspace Hasselt
Jump to: navigation, search

Handig document, wel toegespitst op sportclubs: http://www.sint-truiden.be/161099.fil

Maatschappelijke Zetel

De Maatschappelijke zetel mag NIET op een postbus of garagebox o.i.d. staan:

De maatschappelijke zetel: de maatschappelijke zetel is de plaats waar de vzw haar activiteiten ontplooit of waar haar directie zich bevindt.
Het kan dus geen postbus zijn of een garagebox e.d.m.
Het is het aanspreekpunt van de derden welke in contact staan met de vzw

De zetel kan worden gevestigd op het domicilie van één van de leden.
Dit houdt wel een risico in, voor zover de vzw schulden zou maken: de schuldeisers van de vzw kunnen immers beslag leggen op al de goederen welke zich bevinden op de maatschappelijke zetel.
Het lid moet dan achteraf bewijzen dat er een aantal goederen aan hem persoonlijk toebehoren en niet aan de vzw (de zogenaamde „revindicatie‟).

De zetel moet in België gevestigd zijn.

De statuten moeten het volledig adres opgeven van de zetel: straat, nummer, eventueel bus, postcode en plaats.

Elke adreswijziging vereist een statutenwijziging.

Inhoud statuten

Het volgende MOET in de statuten staan:

  1. de naam van de vzw, het adres van haar maatschappelijke zetel en het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert
  2. de precieze omschrijving van het maatschappelijk doel van de vzw
  3. het minimum aantal leden
  4. de namen, voornamen en de woonplaats van de oprichters of, indien het om rechtspersonen gaat, hun naam, rechtsvorm en zetel
  5. de voorwaarden en formaliteiten van intrede en uittrede van de leden
  6. de bevoegdheid van de algemene vergadering, haar bijeenroepingswijze en de wijze van kennisgave van de besluiten van de algemene vergadering aan de leden en aan derden
  7. de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden, de wijze waarop zij die uitoefenen (alleen, gezamenlijk, als college) en de duur van hun mandaat. Daarnaast desgevallend de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen die de vzw kunnen vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en ook weer de wijze waarop zij die uitoefenen. Daar boven op de zelfde gegevens voor de personen belast met het dagelijks bestuur.
  8. het maximaal eisbaar lidgeld
  9. de vermelding van de duur van de vzw, indien zij (bij wijze van uitzondering) niet voor onbepaalde duur is opgericht.
  10. de bestemming van het vermogen van de vzw na de ontbinding ervan .